4 William Finley trib vid set to Goodbye Eddie Goodbye.